News > COVID19

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
 

 1. สำหรับลูกค้า TOTmobile ระบบเติมเงิน และระบบรายเดือน (1 เลขบัตรประชาชน ต่อ 1 สิทธิ์) จำนวน 6,500 สิทธิ์
 2. ลูกค้าสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2563 หรือมีจำนวนผู้รับสิทธิ์ครบ 6,500 สิทธิ์ (แล้วแต่กรณีใดเกิดก่อน)
 3. ลูกค้าสามารถกด *1998*เลขบัตรประชาชน 13 หลัก# โทรออก ได้ขณะอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 4. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะจัดส่ง SMS ยืนยันความคุ้มครองให้ลูกค้าที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์สำเร็จ ภายใน 7 วัน
 5. รับสิทธิ์ได้เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา และยังมีสถานะ Active เท่านั้น

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ความคุ้มครอง
 
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
- การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
* (Coronavirus (2019-nCov)
50,000
- ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus)
ต่อปี
5,000
 
 1. ผู้รับสิทธิ์ประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 1 – 99 ปี (ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ.เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย และต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิการ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง และผ่านการพิจารณารับประกันภัย
 2. ระยะเวลาการคุ้มครองประกันภัย 45 วัน เริ่มต้นคุ้มครองนับตั้งแต่วันถัดไปของวันที่ลูกค้าลงทะเบียนรับสิทธิ์ เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง 45 วัน เวลา 23.59 น. เช่น ลูกค้าลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันที่ 22/05/2563 จะเริ่มต้นความคุ้มครองในวันที่ 23/05/2563 เวลา 00.01 น. สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 06/07/2563 เวลา 23.59 น.
 3. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCov))" (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
 4. *การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และหรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต โดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 5. ไม่คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ภายในระยะเวลา 14 วัน (Waiting Period) นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 6. ความคุ้มครองจะจำกัดสิทธิเฉพาะลูกค้าปัจจุบันของ TOTmobile ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา 1 หมายเลข ต่อ 1 กรมธรรม์
 7. เงื่อนไขการพิจารณาผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการ     ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) แบบกลุ่มของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ เงื่อนไขและข้อยกเว้นอื่นๆ ให้เป็นไปตามกรมธรรม์มาตรฐานการประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) แบบกลุ่ม
 8. ผู้รับผลประโยชน์ : ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย

*ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2583 7588 และ 1736 ต่อ 3397, 3394  (ในเวลาทำการ)*