News > TOT Mobile ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนโควิด-19

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลในการรับมือต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT mobile และ my สามารถลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป และเริ่มเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 30 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. - 18.00 น.
        ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดย 1 เลขหมาย สามารถจองได้ 1 การนัดหมาย โดยนำบัตรประชาชน และภาพยืนยันหน้าจอการลงทะเบียน แสดงในวันเข้ารับการฉีดวัคซีน ตามวันและช่วงเวลาที่ได้นัดหมาย


ลงทะเบียนคลิก https://covid19vaccine.ntplc.co.th