Postpaid > Net Topping Postpaid

"Net Topping Postpaid" โปรโมชั่น รายเดือน จ่ายเริ่มต้นเพียง 20 บาท


เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
รายการส่งเสริมการขายเสริม TOTmobile ระบบรายเดือน ชุด Net.Topping
 

แพ็กเกจเสริม ค่าบริการ*
(บาท)
การใช้งาน Internet TOTmobile อายุ
การใช้งาน
รหัสในการกดสมัคร วิธีการสมัคร
ช่องทางอื่น
Topping 20 20 1 GB 30 วัน *1801*20#  
www.totmobile.net
Application
TOTmobile
Topping 40 40 3 GB 15 วัน *1801*40#
Topping 60 60 5 GB 15 วัน *1801*60#
Topping 80 80 7 GB 15 วัน *1801*80#
Topping 100 100 10 GB 7 วัน *1801*100#
 
หมายเหตุ : *อัตราค่าบริการดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  1. สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOTmobile.ระบบรายเดือน สามารถสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ผ่านช่องทาง ดังนี้
    1. 1. บริการด่วนพิเศษ กดUSSD ตามด้วยรหัสแพ็กเกจที่ต้องการสมัคร 
*1801*20#โทรออกสำหรับแพ็กเกจ Topping 20
*1801*40#โทรออก.สำหรับแพ็กเกจ Topping.40.
*1801*60#โทรออกสำหรับแพ็กเกจ Topping 60.
*1801*80#โทรออก.สำหรับแพ็กเกจ Topping.80.
*1801*100#โทรออกสำหรับแพ็กเกจ Topping 100.
  1. 2. บริการผ่านเว็บไซต์ โดยเข้าไปที่ www.totmobile.net
  2. 3. บริการผ่าน Application TOTmobile
2.   สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่.TOTmobile.ระบบรายเดือนทุกชุด.รวมถึงรายการส่งเสริมการขายระบบรายเดือนอื่นๆ.ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสามารถสมัครใช้บริการแพ็กเกจเสริม.Net.Topping รายเดือนได้.
3.   สำหรับแพ็คเกจเสริม. Topping 20, Topping 40, Topping 60, Topping 80.และ.Topping 100 .สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต.TOTmobile ในการ download ได้ที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน.42 Mbps..หลังจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตTOTmobile ครบตามปริมาณที่กำหนด.1.GB , 3.GB., 5.GB, 7.GB }และ.10.GB.หรือครบตามวันที่กำหนดแล้วระบบจะตัดเข้าสู่แพ็กเกจหลักปัจจุบันที่ใช้งานอยู่
4.   ผู้ใช้บริการที่สมัครแพ็กเกจเสริม Net.Topping สามารถเลือกสมัครได้ครั้งละ 1 แพ็กเกจ หากมีการสมัครใช้งานแพ็กเกจใหม่ แพ็กเกจเดิมที่ใช้งานอยู่จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
5.  ผู้ใช้บริการที่สมัครแพ็กเกจเสริม “Topping 20”, “Topping 40”, “Topping 60”, “Topping 80”, “Topping 100”  ในใบแจ้งค่าใช้บริการของ.TOTmobile.จะแสดงเป็นยอดบริการเสริม (VAS) ซึ่งจะมีค่าใช้บริการเพิ่มขึ้นจากแพ็กเกจหลักปัจจุบันที่ใช้งานอยู่
6.   กรณีที่ผู้ใช้บริการสมัครรายการส่งเสริมการขายบริการเสริม TOTmobile  ผู้ใช้บริการจะต้องใช้เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต.TOTmobile.และต้องทำการตั้งค่าการใช้งานก่อนการสมัคร
7.   ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยกดรหัส.*1801*0# โทรออก…โดยหลังจากทำรายการยกเลิกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะตัดเข้าสู่แพ็กเกจหลักปัจจุบัน โดยไม่สามารถขอรับหรือแลกคืนเป็นเงินได้
8. ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งาน อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการ อัตราความเร็วของอินเทอร์เน็ต TOTmobile เป็นอัตราความเร็วที่วัดจากระบบในห้องปฏิบัติการอัตราความเร็วในการใช้งานจริงจะขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลา  สภาพอากาศ  ความหนาแน่นของ  ผู้ใช้บริการ ปริมาณการรับ - ส่งข้อมูล  และคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้ใช้บริการ  บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเร็วที่ได้รับและผลที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
9.  TOTmobile .สงวนสิทธิ์ที่จะระงับ.เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการ.หากพบว่าผู้ใช้บริการมีเจตนาไม่สุจริต  ผิดกฎหมายหรือขัดกับประกาศของทางราชการ
10. TOTmobile สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย TOTmobile เสริม ระบบรายเดือน ชุด Net Topping โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบปริมาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้.โดยกดรหัส. *1993#.โทรออก.   หรือผ่านทาง www.totmobile.net.และ.Application TOTmobile ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ได้ที่ TOTmobile Contact Center 1777
 

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม  2562 จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563