รายละเอียดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
บริการ TOTmobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด “TOT SIM for Work”
 
 1. รายการส่งเสริมการขาย TOTmobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด “TOT SIM for Work” ซิมหลัก  ราคา 66 บาท ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 2. ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้รายการส่งเสริมการขายระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด “TOT SIM for Work” นี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 -  วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 และเมื่อชำระค่าบริการแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเงินได้ในทุกกรณี
 3. สำหรับผู้ใช้บริการที่สมัครใช้รายการส่งเสริมการขาย TOTmobile ระบบเติมเงิน (Prepaid)     ชุด “TOT SIM for Work” จะต้องดำเนินการ activate ใช้งานซิมดังกล่าว ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 เท่านั้น หากมีการ activate ใช้งานซิม หลังวันดังกล่าว ซิมจะถูกระงับไม่สามารถใช้งานได้
 4. รายการส่งเสริมการขาย TOTmobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด “TOT SIM for Work” นี้ สำหรับผู้ใช้บริการที่เปิดเลขหมายใหม่ สำหรับผู้ใช้รายการส่งเสริมการขายอื่นของ TOTmobile ทั้งระบบรายเดือน (Postpaid) และ ระบบเติมเงิน (Prepaid) ไม่สามารถเปลี่ยนมาใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 5. ผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการขาย TOTmobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด “TOT SIM for Work” สามารถเปลี่ยนมาใช้รายการส่งเสริมการขายอื่นของ TOTmobile ทั้งระบบรายเดือน (Postpaid) และ ระบบเติมเงิน (Prepaid) ได้
 6. รายการส่งเสริมการขาย TOTmobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด “TOT SIM for Work” แพ็กเกจ “TOT SIM for Work#1” อัตราค่าบริการ 66 บาท/เลขหมาย (อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต TOTmobile ได้อย่างต่อเนื่องที่ระดับความเร็วสูงสุด ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ได้นาน 2 เดือน (60 วัน)
 7. รายการส่งเสริมการขาย TOTmobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด “TOT SIM for Work” ใช้สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต จากโครงข่าย TOTmobile  ที่ได้รับครบตามกำหนด 2 เดือน (60 วัน) แล้ว สามารถเติมเงินเพื่อใช้งานต่อได้ โดยจะคิดอัตราส่วนเกินของการใช้งานตามตารางข้างต้น และหากผู้ใช้บริการไม่ต้องการใช้งานโดยคิดจากอัตราส่วนเกิน ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินเข้าสู่ซิมดังกล่าวและทำการสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริม ตามที่ได้กำหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
แพ็กเกจ ค่าบริการ ระยะเวลา
การใช้งาน
ใช้งาน Internet
จากโครงข่าย TOTmobile
ช่องทางการสมัคร
TOT SIM
for Work #2
500 บาท 10 เดือน
(300 วัน)
ใช้งานต่อเนื่อง
ที่ระดับความเร็วสูงสุด 4 Mbps
ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
กด USSD *1809*500#
ผ่าน TOTmobile Contact Center 1777
TOT SIM
for Work #3
900 บาท 10 เดือน
(300 วัน)
ใช้งานต่อเนื่อง
ที่ระดับความเร็วสูงสุด
ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
กด USSD *1809*900#
ผ่าน TOTmobile Contact Center 1777
 
 
 • รายการส่งเสริมการขายเสริมชุดนี้ สำหรับผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการขาย TOTmobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด “TOT SIM for Work” สมัครใช้งานเท่านั้น สามารถสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริมนี้ได้ผ่านช่องทาง บริการต่างๆ ที่แจ้งไว้ ซึ่งราคาค่าบริการ/ครั้ง รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • หลังจากใช้งานครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว หากไม่มีการสมัครบริการเสริมใหม่ แต่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ต ระบบจะคิดอัตราค่าบริการตามอัตราส่วนเกิน ที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น
 • แพ็กเกจ TOT SIM for Work #2 และ TOT SIM for Work #3 สามารถสมัครใช้บริการได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น
 • นอกจากรายการส่งเสริมชุด “TOT SIM for Work#2” และ “TOT SIM for Work#3” ผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการขาย TOTmobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด “TOT SIM for Work” สามารถสมัครรายการส่งเสริมการขายชุดอื่นที่ TOTmobile  มีให้บริการสำหรับระบบเติมเงิน (Prepaid) ได้ทุกบริการ
 1. ผู้ใช้บริการที่ต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริมดังกล่าวต้องมีจำนวนเงินคงเหลือในกระเป๋าหลักและวันใช้งานคงเหลือเพียงพอต่อการสมัครบริการเสริมในแต่ละครั้ง เมื่อทำการสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริม TOTmobile แล้วไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้
 2. ผู้ใช้บริการที่สมัครรายการส่งเสริมการขายเสริมชุดใดชุดหนึ่ง ตามที่กำหนดข้างต้นอยู่แล้ว.หากต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริมชุดใหม่เพิ่ม.รายการส่งเสริมการขายเสริมชุดเดิม จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติไม่สามารถสมัครใช้งานได้พร้อมกันหรือสะสมได้
 3. ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานบนคลื่นความถี่ 2100 MHz และ 2300 MHz
 4. ผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการขาย TOTmobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด “TOT SIM for Work” ที่มีความประสงค์ใช้บริการอื่น นอกจากสิทธิที่ได้รับ สามารถเติมเงินจากช่องทางที่ ทีโอที กำหนดได้  ทุกช่องทาง โดยจะคิดอัตราส่วนเกินของการใช้งานตามตารางข้างต้น ซึ่งบริการอื่น อัตราค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขาย TOTmobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด “TOT SIM for Work” สำหรับใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
 5. ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานในโครงข่าย TOTmobile และโครงข่าย Roaming รวมถึงสามารถใช้งาน  4G โดยคิดอัตราค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขาย TOTmobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด “TOT SIM for Work” ได้กำหนด
 6. อัตราค่าโทรตามรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว จะคิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาที
 7. ระบบจะคิดค่าบริการจากกระเป๋ากลุ่มโบนัสที่ได้รับก่อนเสมอ.หลังจากนั้นจึงไปทำการหักค่าบริการจากยอดเงินหลัก.(กระเป๋าเมน)
 8. หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์ใช้บริการโทรออกไปยังต่างประเทศ ผ่านหมายเลข 007 และ 008  ผู้ใช้บริการจะต้องทำการเติมเงินในกระเป๋าหลักก่อน ถึงจะใช้บริการดังกล่าวได้ โดยจะคิดอัตราตามที่ บมจ.ทีโอทีเรียกเก็บ
 9. ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งานอัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการอัตรา ความเร็วของอินเทอร์เน็ต TOTmobile.เป็นอัตราความเร็วที่วัดจากระบบในห้องปฏิบัติการอัตราความเร็ว ในการใช้งานจริงจะขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลา สภาพอากาศ ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ ปริมาณการ  รับ-ส่ง ข้อมูล และคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้ใช้บริการ บมจ. ทีโอที ไม่ รับผิดชอบต่อความเร็วที่ได้รับและผลที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 10. ผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนผ่าน Application 2 แชะ จึงจะสามารถใช้งานซิมดังกล่าวได้
 11. TOTmobile สงวนสิทธิการใช้งานในลักษณะ Bit Torrent หรือการรับ-ส่งข้อมูล ในปริมาณที่สูงผิดปกติ ซึ่งเกินบุคคลทั่วไปพึงใช้งานหรือมีการใช้งานที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานโดยรวม
 12. TOTmobile. สงวนสิทธิ์ที่จะระงับ เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการหากพบว่าผู้ใช้บริการมีเจตนาไม่สุจริตผิดกฎหมาย หรือขัดกับประกาศของทางราชการ หรือมีการนำไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตกลงกันไว้
 13. TOTmobile. สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายการส่งเสริมการขาย TOTmobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด “TOT SIM for Work” โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 14. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบปริมาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้งาน .โดยกด *1993# ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ TOTmobile Contact Center 1777