เงื่อนไข รายการส่งเสริมการขายเสริม TOTmobile.ระบบเติมเงิน.(Prepaid).ชุด เน็ตจุใจ

 1. สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOTmobile ระบบเติมเงิน สามารถสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ผ่านช่องทาง ดังนี้
  1. บริการด่วนพิเศษ กด USSD ตามด้วยรหัสแพ็กเกจที่ต้องการสมัคร
  2. บริการผ่านเว็บไซต์ โดยเข้าไปที่ www.totmobile.net
  3. บริการผ่าน Application TOTmobile
 2. รายการส่งเสริมการขายนี้ ใช้สำหรับซิม TOTmobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) ทุกประเภท ยกเว้นซิมที่ TOTmobile ดำเนินการด้านการตลาดร่วมกับบริษัทพันธมิตรที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 3. รายการส่งเสริมการขายเสริมอินเทอร์เน็ต ชุด เน็ตจุใจ ทุกระดับราคาและความเร็วของแต่ละแพ็คเกจ สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต TOTmobile ได้อย่างต่อเนื่อง ตามความเร็วสูงสุดไม่เกินที่กำหนดไว้ในแต่ละแพ็คเกจ โดยไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน และเมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามจำนวนวันที่กำหนดแล้ว ระบบจะตัดเข้าสู่แพ็กเกจหลักของแต่ละประเภทซิมที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
 4. รายการส่งเสริมการขายเสริมอินเทอร์เน็ต ชุด เน็ตจุใจ ที่มีอายุการใช้งาน 30 วัน ทุกระดับความเร็ว ลูกค้าสามารถเลือกเติมเงินได้ทั้งแบบเติมครั้งเดียว หรือเติมแบบต่ออายุอัตโนมัติ ดังนั้น ขอให้ศึกษาเลขหมาย USSD ก่อนการซื้อรายการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ การเติมแบบต่ออายุอัตโนมัตินั้น ลูกค้าจะต้องมีเงินคงเหลือในกระเป๋า หลักไม่น้อยกว่าราคาของแพ็คเกจนั้น ๆ ในวันที่แพ็คเกจหมดอายุ ระบบจะทำการตัดเงินและต่ออายุแพ็คเกจให้อัตโนมัติ หากยอดคงเหลือในกระเป๋าหลักไม่เพียงพอสำหรับการสมัครแพ็คเกจ ลูกค้าจะต้องเติมเงินและทำการกด USSD  เพื่อสมัครแพ็คเกจอีกครั้ง
 5. สำหรับผู้ใช้บริการที่สมัครใช้รายการส่งเสริมการขายเสริม TOTmobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด เน็ตจุใจสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่าย TOTmobile เท่านั้นเมื่อผู้ใช้บริการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายRoaming ระบบจะหักค่าบริการจากยอดเงินในกระเป๋าหลัก ตามอัตราของแต่ละแพ็กเกจที่ใช้งานอยู่
 6. กรณีที่ผู้ใช้บริการสมัครรายการส่งเสริมการขายบริการเสริม.TOTmobile.ผู้ใช้บริการจะต้องใช้เครื่องโทรศัพท์ เคลื่อนที่รุ่นที่รองรับการใช้งาน  และต้องทำการตั้งค่าการใช้งานก่อนการสมัคร
 7. ผู้ใช้บริการที่ต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริมดังกล่าวต้องมีจำนวนเงินคงเหลือในกระเป๋าหลักเพียงพอต่อการสมัครบริการเสริมในแต่ละครั้งเมื่อทำการสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริม TOTmobile แล้วไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้
 8. ผู้ใช้บริการที่สมัครรายการส่งเสริมการขายเสริม Topping เดิมอยู่แล้วหากต้องการสมัครรายการส่งเสริม
  การขายเสริม ชุด เน็ตจุใจเพิ่ม รายการส่งเสริมการขายเสริมชุด  Topping เดิม จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติไม่สามารถสมัครใช้งานได้พร้อมกันหรือสะสมได้
 9. เมื่อหน้าจอจับสัญญาณ TOTmobile ระบบจะคิดค่าบริการจากกระเป๋ากลุ่มโบนัสก่อนเสมอหลังจากนั้นจึงไปทำการหักค่าบริการจากยอดเงินหลัก(กระเป๋าเมน) แต่ถ้าหน้าจอจับสัญญาณ Roaming ระบบจะคิดค่าบริการจากยอดเงินหลัก(กระเป๋าเมน) เท่านั้น
 10. ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยกด *1801*0#โดยหลังจากทำรายการยกเลิกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะตัดเข้าสู่แพ็กเกจหลักปัจจุบัน โดยไม่สามารถขอหรือแลกคืนเป็นเงินได้
 11. ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งาน อัตราค่าบริการ.วิธีการตั้งค่าการใช้งาน.พื้นที่การให้บริการอัตราความเร็วของอินเทอร์เน็ต TOTmobile เป็นอัตราความเร็วที่วัดจากระบบในห้องปฏิบัติการอัตราความเร็ว ในการใช้งานจริงจะขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลา สภาพอากาศ ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ ปริมาณการรับ-ส่งข้อมูล และคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้ใช้บริการ.บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเร็วที่ได้รับและผลที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 12. TOTmobile สงวนสิทธิ์ที่จะระงับ เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการหากพบว่าผู้ใช้บริการมีเจตนาไม่สุจริตผิดกฎหมาย หรือขัดกับประกาศของทางราชการ
 13. TOTmobile สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเสริมระบบเติมเงิน.(Prepaid).ชุด เน็ตจุใจ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 14. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบปริมาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้และชั่วโมงใช้งานโดยกด *1993# หรือผ่านทางwww.totmobile.net และ Application TOTmobile ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมและช่องทางเติมเงิน ที่ TOTmobile Contact Center 1777