โปรโมชั่นเติมเงิน > สนับสนุนมาตรการของรัฐบาล

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเสริม NT Work from home ราคา 79 บาท

 • สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 64 - 14 มี.ค. 64
 • ค่าสมัครบริการรายการส่งเสริมการขายเสริม NT Work from home ราคา 79 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และไม่รวมค่า license ในการใช้งานแอปพลิเคชั่น
 • ผู้ใช้บริการต้องสมัครรายการส่งเสริมการขายหลักก่อน จึงจะสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริมได้
 • รายการส่งเสริมการขายเสริม NT Work from home ราคา 79 บาท แบบเติมเงิน (prepaid) และแบบรายเดือน (postpaid) สามารถใช้งานคู่กับรายการส่งเสริมการขายหลักได้ ยกเว้นบางรายการส่งเสริมการขายไม่สามารถใช้งานได้เช่น รายการส่งเสริมแบบไม่จำกัดปริมาณไม่ลดความเร็ว เป็นต้น หากมีข้อสงสัยสอบถาม
  NT Contact Center 1888 ก่อนการใช้บริการ
 • ในช่วงระยะเวลารับสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายเสริม NT Work from home ราคา 79 บาท ให้สิทธิ์เข้าใช้งาน Web Conference จำนวน 4 แอปพลิเคชั่น ฟรี ไม่จำกัดปริมาณที่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุดไม่เกิน 10 Mbps. ได้แก่ MS Team 365, Cisco WebEx, Google Hangout และ ZOOM โดยไม่คิดค่าอินเทอร์เน็ตและไม่ตัดอินเทอร์เน็ตจากรายการส่งเสริมการขายหลัก หรือรายการส่งเสริมการขายเสริม ของผู้ใช้บริการ
 • รายการส่งเสริมการขายเสริม NT Work from home ราคา 79 บาท  ไม่ครอบคลุมการใช้งานนอกแอปพลิเคชั่น MS Team 365, Cisco WebEx, Google Hangout และ ZOOM โดยการใช้งานอินเทอร์เน็ตอื่นๆ ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการอินเทอร์เน็ตและตัดสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตจากรายการส่งเสริมการขายหลัก หรือรายการส่งเสริมการขายเสริมของผู้ใช้บริการ
 • สิทธิ์ใช้งานรายการส่งเสริมการขายเสริม นับจากวันที่สมัครบริการไปจนครบระยะเวลาตามรายการส่งเสริมการขาย ตัวอย่าง ผู้ใช้บริการสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริม ราคา 79 บาท วันที่ 18 ม.ค. 64 เวลา 10.00 น. จะสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 17 ก.พ. 64 เวลา 10.00 น.
 • รายการส่งเสริมการขายเสริม NT Work from home ราคา 79 บาท แบบเติมเงิน (prepaid) ผู้ใช้บริการต้องมีจำนวนเงินคงเหลือเพียงพอกับค่าสมัครบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยสิทธิ์ใช้งานเริ่มหลังจากได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร หากมีการใช้งานเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากสิทธิ์ใช้งานดังกล่าว ให้คิดค่าใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายหลัก
 • ค่าใช้บริการส่วนเกินจากรายการส่งเสริมการขายเสริม จะถูกคิดตามอัตรารายการส่งเสริมการขายหลัก
 • อัตราค่าใช้บริการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนด คิดตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน และค่าบริการเสริมอื่นๆ