รายละเอียดและเงื่อนไข
รายการส่งเสริมการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ NT mobile ชุด NT Welcome ระบบเติมเงิน (Prepaid)

แพ็กเกจ ค่าบริการ อายุการใช้งาน สิทธิการใช้งาน
NT Welcome 199 บาท 30 วัน อินเทอร์เน็ตต่อเนื่อง
ความเร็วสูงสุด
10 Mbps.
  อัตราค่าบริการส่วนเกิน : ค่าโทรคิด 0.60 บาท/นาที - SMS 0.75 บาท/ข้อความ - อินเทอร์เน็ต 0.25 บาท/MB
 
 1. รายการส่งเสริมการขาย ชุด NT Welcome ระบบเติมเงิน (Prepaid) ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 2. ผู้ใช้บริการสามารถซื้อและสมัครเปิดใช้รายการส่งเสริมการขายชุด  NT Welcome ระบบเติมเงิน (Prepaid) นี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม -30 กันยายน 2564 และเมื่อชำระค่าบริการแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเงินได้ในทุกกรณี
 3. สำหรับผู้ใช้บริการที่ซื้อซิมชุด NT Welcome ระบบเติมเงิน (Prepaid) จะต้องดำเนินการลงทะเบียนสองแชะและ activate ใช้งานซิมดังกล่าว ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เท่านั้น หากมีการ activate ใช้งานซิมหลังวันดังกล่าว ซิมจะถูกระงับไม่สามารถใช้งานได้
 4. รายการส่งเสริมการขาย ชุด NT Welcome ระบบเติมเงิน (Prepaid) นี้ สำหรับผู้ใช้บริการที่เปิดเลขหมายใหม่เท่านั้น สำหรับผู้ใช้รายการส่งเสริมการขายอื่นทั้งระบบรายเดือน (Postpaid) และ ระบบเติมเงิน (Prepaid) ไม่สามารถเปลี่ยนมาใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้รวมถึงไม่สามารถใช้บริการคงสิทธิเลขหมาย (ย้ายค่ายเบอร์เดิม) มาใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 5. ลูกค้าสามารถเลือกเติมแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตหลังครบระยะเวลา 30 วันแรก หรือแพ็กเกจการโทรได้อย่างต่อเนื่องดังนี้
แพ็กเกจ ค่าบริการ อายุการใช้งาน สิทธิการใช้งาน USSD

NT Welcome Top-up

199 บาท 30 วัน อินเทอร์เน็ตต่อเนื่อง
ความเร็วสูงสุด
10 Mbps.
*811*002#โทรออก
​*811*002*8#โทรออก
(ต่ออายุอัตโนมัติ)
NT Welcome Voice Top-up 50 บาท 30 วัน โทรทุกเครือข่าย 100 นาที ​*812*001#โทรออก
หรือ
*812*001*8#โทรออก
(ต่ออายุอัตโนมัติ)
100 บาท 30 วัน โทรทุกเครือข่าย 220 นาที *812*002#โทรออก
หรือ
*812*002*8#โทรออก
(ต่ออายุอัตโนมัติ)
 • รายการส่งเสริมการขายเสริมชุดนี้ สำหรับผู้ใช้บริการชุด NT Welcome ระบบเติมเงิน (Prepaid) สมัครใช้งานเท่านั้น สามารถสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริมนี้ได้ผ่านช่องทางบริการต่างๆที่แจ้งไว้ ซึ่งราคาค่าบริการ/ครั้ง รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • หลังจากใช้งานครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว หากไม่มีการสมัครบริการเสริมใหม่ แต่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ต ระบบจะคิดอัตราค่าบริการตามอัตราส่วนเกิน ที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น
 • แพ็กเกจ NT Welcome Top-up สามารถสมัครใช้บริการได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
 1. ผู้ใช้บริการที่ต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริมดังกล่าวต้องมีจำนวนเงินคงเหลือในกระเป๋าหลักและวันใช้งานคงเหลือเพียงพอต่อการสมัครบริการเสริมในแต่ละครั้ง เมื่อทำการสมัครรายการส่งเสริม
  การขายเสริมแล้ว ไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้
 2. ผู้ใช้บริการที่สมัครรายการส่งเสริมการขายเสริมชุดใดชุดหนึ่งตามที่กำหนดข้างต้นอยู่แล้ว หากต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริมชุดใหม่เพิ่ม รายการส่งเสริมการขายชุดเดิมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ไม่สามารถใช้งานได้พร้อมกันหรือสะสมได้
 3. ผู้ใช้บริการสามารถโทรออกไปยังต่างประเทศผ่านบริการ 007 หรือ 008 ได้ อนึ่งอัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าโอนสายระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการออดิโอเท็กซ์ ค่าบริการหมายเลขพิเศษอื่นๆ และค่าธรรมเนียมใดๆที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต ทั้งนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก NT Contact Center 1888
 4. ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งานอัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการอัตราความเร็วอินเทอร์เน็ต เป็นอัตราความเร็วที่วัดจากระบบในห้องปฏิบัติการ อัตราความเร็วในการใช้งานจริงจะขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลา สภาพอากาศ ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ ปริมาณการรับ-ส่ง ข้อมูล และคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อความเร็วที่ได้รับและผลที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 5. ผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนผ่าน Application 2 แชะ จึงจะสามารถใช้งานซิมดังกล่าวได้
 6. ผู้ให้บริการ สงวนสิทธิ์ที่จะระงับ เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการ หากพบว่าผู้ใช้บริการมีเจตนาไม่สุจริตผิดกฎหมาย หรือขัดกับประกาศของทางราชการ หรือมีการนำไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตกลงกันไว้
 7. ผู้ให้บริการ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายการส่งเสริมการขาย ชุด NT Welcome ระบบเติมเงิน (Prepaid) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการใช้งาน และการบริการหลังการขายอื่นๆได้ที่ NT Contact Center 1888 หรือ          www.ntplc.co.th
 ระยะเวลาการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
ระยะเวลาการส่งเสริมการขายเสริม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565