รายละเอียดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
ระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด “NT Work & Learn SIM”
และ รายการส่งเสริมการขายเสริมชุด “NT Work & Learn Top Up”
แพ็กเกจ
(ซิมหลัก)
ราคาซิม
(รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม)
ระยะเวลา
การใช้งาน
การใช้งานอินเทอร์เน็ต หมายเหตุ
NT
Work & Learn SIM
89 บาท 30 วัน ไม่จำกัดปริมาณ
ที่ความเร็วไม่เกิน 8 mbps.
ซื้อและลงทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติทั่วไทย
และช่องทางออนไลน์
อัตราค่าบริการส่วนเกิน ค่าโทรคิด 0.60 บาท/นาที --- SMS 0.75 บาท/ข้อความ ---  อินเตอร์เน็ต 0.25 บาท/MB
 
 1. รายการส่งเสริมการขายระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด “NT Work & Learn SIM”
  ซิมหลัก ราคา 89 บาท ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 2. ผู้ใช้บริการสามารถซื้อแพ็กเกจซิมหลักรายการส่งเสริมการขายระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุดนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 -  วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 และเมื่อชำระค่าบริการแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเงินได้ในทุกกรณี
 3. สำหรับผู้ใช้บริการที่สมัครใช้รายการส่งเสริมการขาย ระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด “NT Work & Learn SIM” จะต้องดำเนินการลงทะเบียนสองแชะและเปิดใช้งาน (วัน activate ซิม) ซิมดังกล่าว ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เท่านั้น หากมีการเปิดใช้งานซิม หลังวันดังกล่าว ซิมจะถูกระงับไม่สามารถใช้งานได้
 4. รายการส่งเสริมการขายระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด “NT Work & Learn SIM” นี้ สำหรับผู้ใช้บริการที่เปิดเลขหมายใหม่เท่านั้น สำหรับผู้ใช้รายการส่งเสริมการขายอื่นของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
  ทั้งระบบรายเดือน (Postpaid) และ ระบบเติมเงิน (Prepaid) ไม่สามารถเปลี่ยนมาใช้รายการส่งเสริม
  การขายนี้ได้
 5. ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการคงสิทธิ์เลขหมาย (ย้ายค่ายเบอร์เดิม) จากผู้ประกอบการรายอื่นมาใช้รายการส่งเสริมการขายชุด "NT Work & Learn SIM" ได้
 6. ผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการขายระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด “NT Work & Learn SIM” สามารถเปลี่ยนมาใช้รายการส่งเสริมการขายอื่นทั้งระบบรายเดือน (Postpaid) และ ระบบเติมเงิน (Prepaid) ได้
 7. รายการส่งเสริมการขายระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด “NT Work & Learn SIM” แพ็กเกจ “NT Work & Learn SIM” อัตราค่าบริการ 89 บาท/เลขหมาย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต 3G/4G ได้อย่างต่อเนื่องไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 8 mbps. ได้นาน 30 วัน
 8. รายการส่งเสริมการขายระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด “NT Work & Learn SIM” เมื่อใช้สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต ที่ได้รับครบตามกำหนด 30 วันแรกแล้ว สามารถเติมเงินเพื่อใช้งานต่อได้ โดยจะคิดอัตรา ส่วนเกินของการใช้งานตามตารางข้างต้น และหากผู้ใช้บริการไม่ต้องการใช้งานโดยคิดจากอัตราส่วนเกิน ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินเข้าสู่ซิมดังกล่าว และทำการสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริม ตามที่ได้กำหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
รายการส่งแสริมการขายเสริมชุด “ NT Work & Learn Top Up”
สำหรับลูกค้า NT Work & Learn SIM และลูกค้าระบบเติมเงินปัจจุบัน
“NT Work & Learn Top Up” ค่าบริการ ระยะเวลา การใช้งานอิเทอร์เน็ต วิธีการสมัคร
NT Work & Learn 120 120 บาท 30 วัน ไม่จำกัดปริมาณ
ที่ความเร็วไม่เกิน 4 Mbps.
USSD *811*004#กดโทรออก
(*811*004*8#ต่ออัตโนมัติ)
NT Work & Learn 150 150 บาท 30 วัน ไม่จำกัดปริมาณ
ที่ความเร็วไม่เกิน 8 Mbps.
USSD *811*005#กดโทรออก
(*811*005*8#ต่ออัตโนมัติ)
NT Work & Learn 1500 1,500 บาท 365 วัน ไม่จำกัดปริมาณ
ที่ความเร็วไม่เกิน 8 Mbps.
USSD *811*006#กดโทรออก
*** พิเศษ ***  สำหรับลูกค้า SIM for Work และ SIM for Learn ปัจจุบัน ซื้อรายการส่งเสริมการขายเสริม
“NT Work & Learn 1,500” โดยการสมัครผ่าน USSD รับสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วไม่เกิน 10 Mbps.
 
 

 
 • รายการส่งเสริมการขายเสริมชุดนี้ สำหรับผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการขายระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด “NT Work & Learn SIM” และลูกค้าระบบเติมเงินปัจจุบันที่ใช้งานเลขหมาย บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ที่อยู่ในโครงข่าย TOTmobile สมัครใช้งาน สามารถสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริมนี้ได้ผ่านช่องทาง บริการต่าง ๆ ที่แจ้งไว้ ซึ่งราคาค่าบริการ/ครั้ง รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • สำหรับลูกค้าที่ใช้งานระบบเติมเงินปัจจุบันชุด “SIM for Work” และ “SIM for Learn” จะได้รับสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วไม่เกิน 10 Mbps. เมื่อเติมเงินและสมัครใช้รายการส่งเสริมการขายเสริม “NT Work & Learn 1,500”
 • การเติมแบบต่ออายุอัตโนมัตินั้น ลูกค้าจะต้องมีเงินคงเหลือในกระเป๋าหลัก ไม่น้อยกว่าราคาของแพ็กเกจนั้นๆในวันที่แพ็กเกจหมดอายุ ระบบจะทำการตัดเงินและต่ออายุแพ็กเกจให้อัตโนมัติ หากยอดคงเหลือในกระเป๋าหลักไม่เพียงพอสำหรับการสมัครแพ็กเกจ ลูกค้าจะต้องเติมเงินและทำการกด USSD เพื่อสมัครแพ็กเกจอีกครั้ง
 • หลังจากใช้งานครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว หากไม่มีการสมัครบริการเสริมใหม่ แต่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ต ระบบจะคิดอัตราค่าบริการตามอัตราส่วนเกิน ที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น
 • รายการส่งเสริมการขายเสริมชุด “NT Work & Learn Top Up”  สามารถสมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
 1. ผู้ใช้บริการที่ต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริมดังกล่าวต้องมีจำนวนเงินคงเหลือในกระเป๋าหลักและวันใช้งานคงเหลือเพียงพอต่อการสมัครบริการเสริมในแต่ละครั้ง เมื่อทำการสมัครรายการส่งเสริม          การขายเสริมแล้วไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้
 2. ผู้ใช้บริการที่สมัครรายการส่งเสริมการขายเสริมชุดใดชุดหนึ่ง ตามที่กำหนดข้างต้นอยู่แล้ว.หากต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริมชุดใหม่เพิ่ม.รายการส่งเสริมการขายเสริมชุดเดิม จะถูกยกเลิก           โดยอัตโนมัติไม่สามารถสมัครใช้งานได้พร้อมกันหรือสะสมได้
 3. ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานบนคลื่นความถี่ 2100 MHz และ 2300 MHz 3G/4G ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ อุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการใช้และความแรงของสัญญาน
 4. ผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการขายระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด “NT Work & Learn SIM” ที่มีความประสงค์ใช้บริการอื่นนอกจากสิทธิที่ได้รับ สามารถเติมเงินจากช่องทางที่ให้บริการโดยจะคิดอัตราส่วนเกินของการใช้งานตามตารางข้างต้น ซึ่งบริการอื่น อัตราค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขายระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด “NT Work & Learn SIM” สำหรับใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
 5. อัตราค่าโทรตามรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว จะคิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาที
 6. ระบบจะคิดค่าบริการจากกระเป๋ากลุ่มโบนัสที่ได้รับก่อนเสมอ.หลังจากนั้นจึงไปทำการหักค่าบริการจากยอดเงินหลัก.(กระเป๋าเมน)
 7. หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์ใช้บริการโทรออกไปยังต่างประเทศ ผ่านหมายเลข 001 และ 009ผู้ใช้บริการจะต้องทำการเติมเงินในกระเป๋าหลักก่อน ถึงจะใช้บริการดังกล่าวได้ โดยจะคิดอัตราตามที่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เรียกเก็บ
 8. ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งานอัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการอัตรา ความเร็วของอินเทอร์เน็ตเป็นอัตราความเร็วที่วัดจากระบบในห้องปฏิบัติการอัตราความเร็ว ในการใช้งานจริงจะขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลา สภาพอากาศ ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ ปริมาณการ  รับ-ส่ง ข้อมูล และคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้ใช้บริการ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ไม่ รับผิดชอบต่อความเร็วที่ได้รับและผลที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 9. บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ สงวนสิทธิระงับการใช้งานในลักษณะ Bit Torrent หรือการรับ-ส่งข้อมูล ในปริมาณที่สูงผิดปกติ ซึ่งเกินบุคคลทั่วไปพึงใช้งานหรือมีการใช้งานที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานโดยรวม
 10. บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการหากพบว่าผู้ใช้บริการมีเจตนาไม่สุจริตผิดกฎหมาย หรือขัดกับประกาศของทางราชการ หรือมีการนำไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตกลงกันไว้
 11. บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายการส่งเสริมการขายระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด “NT Work & Learn SIM” และ “NT Work & Learn Top UP” โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบปริมาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้งาน .โดยกด *1993#.ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ NT Contact Center 1888